Egzamin magisterski

 

ZASADY ORGANIZOWANIA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH
NA STUDIACH II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Uchwała Rady Instytutu Filologii Romańskiej z dnia 16 czerwca 2015 r.,
z poprawkami z dnia 27 października 2015 r.

Niniejsza uchwała Rady Instytutu Filologii Romańskiej oparta jest na postanowieniach zawartych w regulaminie studiów, uchwałach Rady Wydziału Filologicznego, zarządzeniach Rektora UWr. i komunikatach Dziekana Wydziału Filologicznego, określających zasady organizacji seminariów magisterskich, wymogi stawiane rozprawom magisterskim oraz sposób przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach II stopnia.

1. Organizacja i przebieg seminariów

1.1 Prowadzone w Instytucie seminaria magisterskie obejmują następujące zakresy problemowe:

  • językoznawstwo francuskie i iberoromańskie z uwzględnieniem językoznawstwa kontrastywnego;
  • literaturoznawstwo francuskie i iberoromańskie;
  • cywilizacja krajów francuskiego i iberoromańskiego obszaru językowego;
  • metodyka nauczania języka francuskiego i hiszpańskiego jako języka obcego;
  • komparatystyka literacka i kulturowa (krąg kultur języków romańskich w zestawieniu z kulturą i literaturą polską lub inną);
  • przekładoznawstwo (język francuski i języki iberoromańskie).

1.2. Zestaw proponowanych corocznie seminariów zależy od możliwości Instytutu i nie zawsze obejmuje wszystkie z wyżej wymienionych zakresów.

1.3. Zapisy na seminaria magisterskie odbywają się przez system USOS. Prowadzący ma prawo ustanowić kryteria selekcji uczestników w przypadku, gdy liczba zapisanych chętnych jest większa niż liczba miejsc.

1.4. Ramy tematyczne seminarium określa prowadzący, a tematy rozpraw magisterskich są uzgadniane z uczestnikami zajęć. Gdy magistrant nie ma własnych propozycji, prowadzący wskazuje temat odpowiadający możliwościom studenta.

1.5. Ustalone tematy rozpraw są zatwierdzane przez Radę Instytutu najpóźniej na dwa semestry przed planowanym końcem studiów oraz publikowane na stronie domowej IFR.

1.6. Tematy zatwierdzone przez Radę Instytutu mogą ulegać modyfikacjom. Zmianę tematu rozprawy dopuszcza się wyjątkowo w wypadku, gdy jego realizacja okazuje się niemożliwa z powodów niezależnych od magistranta.

1.7. Prowadzący ma obowiązek jednorazowego przeczytania roboczej wersji rozprawy i udzielenia magistrantowi niezbędnych wskazówek. Poprawioną wersję przyjmuje lub odrzuca.

2. Wymogi stawiane rozprawom magisterskim.

2.1. Praca magisterska jest samodzielną pracą o charakterze naukowym, której wymogi merytoryczne określone są w punkcie 9 Uchwały 213/2015 Rady Wydziału Filologicznego.

2.2. Rozprawy magisterskie powstające w Instytucie Filologii Romańskiej są pisane w języku właściwym dla specjalności studiów (francuskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim) i powinny spełniać:

  • normy językowej i stylistycznej poprawności;
  • standardowe wymogi redakcyjne i formalne stawiane pracom naukowym (szczegółowy spis treści, przypisy, zestawienie wykorzystanej literatury itp.);
  • obowiązujące w tekstach naukowych zasady referowania i przytaczania cudzych poglądów.

2.3. Objętość pracy wraz z bibliografią wynosi 110-140 tysięcy znaków (liczonych ze spacjami), posiada dwie strony tytułowe – (1) w języku polskim oraz (2) w języku specjalności, oraz streszczenie (do 4 tysięcy znaków) i słowa klucze (do 1 tysiąca znaków) w języku polskim zamieszczone przed bibliografią; ponadto w bazie systemu APD magistrant wpisuje tytuł, streszczenie i słowa klucze w języku polskim i języku specjalności.

2.4. Inne kwestie związane z wymogami stawianymi rozprawom magisterskim są przedmiotem uzgodnień między prowadzącym seminarium
a magistrantami.

3. Zaliczenie seminarium magisterskiego.

Student uczestniczący w seminarium otrzymuje zaliczenie I roku na podstawie przedstawionego i pozytywnie ocenionego przez promotora fragmentu rozprawy (bądź innej związanej z nią tematycznie pracy pisemnej). W przeciwnym wypadku zmuszony będzie do powtórzenia roku i wpisania się na inne seminarium. Zaliczenie seminarium na II roku studiów następuje po przedstawieniu rozprawy magisterskiej w całości i jej zaaprobowaniu przez promotora.

4. Egzaminy dyplomowe.

4.1. Egzaminy dyplomowe (magisterskie) odbywają się w sesji letniej i w sesji poprawkowej w terminach podanych do wiadomości przed 30 maja danego roku akademickiego lub, w uzasadnionych wypadkach, w innym terminie uzgodnionym z promotorem i przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej.

4.2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zarejestrowanie pracy w systemie APD zgodnie z obowiązującym na Wydziale Filologicznym harmonogramem.

4.3. Do egzaminu student przygotowuje się z materiału obejmującego dyscyplinę, w obrębie której sytuuje się praca. Przynajmniej jedno z trzech pytań egzaminacyjnych odnosi się bezpośrednio do pracy i przyjętej w niej metodologii.

4.4. Egzamin składa się w języku właściwym dla specjalności studiów przed Komisją Egzaminacyjną, w której skład wchodzą przewodniczący, promotor i recenzent. Przewodniczący oraz przynajmniej jeden z członków komisji (promotor lub recenzent) winni posiadać stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

5. Kwestie sporne.

Wszelkie kwestie, które mogłyby stanowić przedmiot sporu między promotorem oraz komisją egzaminacyjną z jednej strony, a magistrantem z drugiej, są rozstrzygane w oparciu o postanowienia regulaminu studiów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uchwała nr 118/2021 RWF UWR z dnia 21 września 2021 w sprawie warunków ukończenia studiów

Komunikat nr 3/2021 w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu APD

Komunikat nr 4/2021 w sprawie procedury sprawdzania pracy dyplomowych w JSA

Komunikat nr 5/2021 w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)