Filologia francuska

FILOLOGIA FRANCUSKA

ZAJĘCIA WYBIERALNE
W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

I rok studiów licencjackich

W semestrze zimowym studenci ścieżki A i B wybierają zajęcia Literatura francuska – przedmiot z listy do wyboru (ćwiczenia, 15 godzin), prowadzone przez mgr Yanna Zagórskiego. Zajęcia te nie będą objęte zapisami przez USOS – zapisy do grup odbędą się na pierwszych zajęciach w semestrze letnim.

Ponadto studenci wybierają jeden z dwóch przedmiotów z modułu PNJF: PNJF-przedmiot do wyboru (ćwiczenia, 30 godzin, 3 ECTS, zaliczenie na ocenę), prowadzone przez Kevina Dufour i mgr Yanna Zagórskiego (ścieżka A) oraz dr Stefana Kaufmana (ścieżka B). Zapisy internetowe dla ścieżki A odbędą się w systemie USOS . Studenci ścieżki B zapisują się bezpośrednio na zajęciach.

Skrócony opis zajęć znajduje się w tabeli poniżej.

Rok I, ścieżka A (zapisy przez USOS)

PNJF – przedmiot do wyboru (ćwiczenia, 30 godzin, 3 ECTS, zaliczenie na ocenę)

PNJF-interakcje

Prowadzący: mgr Yann Zagórski

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności interakcji i logicznego argumentowania ze szczególnym naciskiem na poprawność językową. Uczestnicy ćwiczeń będą :

- tworzyć/odtwarzać interaktywne sytuacje komunikacyjne;

- debatować na wybrane tematy;

- przedstawiać prezentacje multimedialne;

- komunikować za pośrednictwem nowych mediów ( poczta elektroniczna / blog / twitter/ FB).

Zaliczenie przedmiotu opiera się na podstawie wypowiedzi w czasie zajęć, aktywności, zadań powierzonych w formie pracy indywidualnej oraz przygotowaniu monologu lub prezentacji multimedialnej.

 

lub

PNJF – rozumienie ze słuchu

Prowadzący: Kévin Dufour

Zajęcia oparte na pracy z nagraniami i dokumentami wideo (w tym również z piosenką), stanowiącymi zarówno podstawę doskonalenia sprawności rozumienia ze słuchu, jak i pretekst do produkcji i interakcji ustnej oraz szkolenia takich składników kompetencji językowej jak fonetyka i gramatyka, a także poszerzania słownictwa. Zaliczenie odbędzie się na podstawie testów rozumienia ze słuchu, ocen z zadań domowych oraz pracy na zajeciach.

Rok I, ścieżka B

(zapisy na zajęciach)

PNJF – przedmiot do wyboru (ćwiczenia, 30 godzin, 3 ECTS, zalicze-nie na ocenę)

Fonetyka dodatkowa 1: to się da wymówić!

Prowadzący: dr Stefan Kaufman

Cel: Główym celem tych zajęć będzie poprawa wymowy studentów. Na podstawie wstępnej diagnozy zostaną wytypowane problemy wymagające ćwiczenia. Studenci otrzymają listę ćwiczeń do wykonania w domu oraz, jeśli będzie to potrzebne, informacje o relacjach mowa-pismo (które będą omawiane na zajęciach), a także zbiór ćwiczeń transkrypcyjnych. W klasie odbędzie się następnie krótki sprawdzian transkrypcyjny oraz ćwiczenia praktyczne.

Zagadnienia:

- wymowa samogłosek ustnych i nosowych;

- specyficzne problemy wymowy spółgłosek;

- łączenie międzywyrazowe;

- lekktura tekstów poetyckich;

- wymowa „wyrazów trudnych”, i inne.

lub

Fonetyka dodatkowa 2: czytaj, nie zgaduj!

Prowadzący: dr Stefan Kaufman

Cel: Głównym celem zajęć będzie poprawa wymowy studentów poprzez systematyczne opanowywanie reguł francuskiej ortoepii (relacji mowa-pismo) i wyrabianie automatyzmów w tej dziedzinie. Studenci będą najpierw zapoznawani z regułami, a następnie będą wykonywać szereg ćwiczeń transkrypcyjnych oraz ćwiczeń poprawnej wymowy.

Zagadnienia:

- wymowa samogłosek ustnych i nosowych;

- specyficzne problemy wymowy spółgłosek;

- łączenie międzywyrazowe;

- lektura tekstów poetyckich;

- wymowa „wyrazów trudnych”i inne.

Na język angielski B2 z elementami języka biznesowego (w planie II roku studiów magisterskich filologii francuskiej) mogą zapisywać się przez USOS wszyscy zainteresowani studenci IFR.

II rok studiów licencjackich

W semestrze letnim studenci II roku wybierają zajęcia Literatura francuska – przedmiot z listy do wyboru (ćwiczenia, 30 godzin) prowadzone przez dr Małgorzatę Tomicką. Zajęcia te nie będą objęte zapisami przez USOS – zapisy do grup odbędą się na pierwszych zajęciach semestru letniego.

Studenci wybierają również Przedmiot dowolnego wyboru (była ścieżka A : minimum 30 g i 2 ECTS, była ścieżka B : minimum 30 g i 1 ECTS). Zapisy odbędą się w systemie USOS. Szczegółowa oferta znajduje się poniżej. Przypominamy, że nadwyżki punktów ECTS przechodzą na następny semestr, a przekroczenie limitu punktów przewidzianych progamem studiów nie pociąga za sobą żadnych opłat.

a) Językoznawstwo francuskie

Konwersatorium, 30 g, zaliczenie na ocenę, 3 ECTS, prowadzący: dr Agata Rębkowska-Kieseler.

Temat : Czytać, aby zrozumieć

Opis : Celem zajęć jest omówienie wybranych metod rozwijanych na gruncie językoznawstwa francuskiego (teoria wypowiadania, analiza dyskursu ), a także wypracowanie narzędzi do przeprowadzenia samodzielnej analizy artykułów prasowych. Wykorzystanie omawianych metod w analizie zebranych korpusów ma ułatwić rozumienie mechanizmów konstruowania się znaczenia w prasie.

b) Przekładoznawstwo

Konwersatorium, 30 g, zaliczenie na ocenę, 3 ECTS, prowadzący: dr Natalia Paprocka.

Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami wiedzy o przekładzie.

Omawiane będą następujące zagadnienia:
1. Przekładoznawstwo jako nauka: przedmiot, cele, metody, różnica miedzy przekładem a przekładoznawstwem.
2. Przekład jako produkt: klasyfikacje.
3. Przekład jako podwójny akt komunikacji (z udziałem zleceniodawcy).
4. Przekład jako proces: składniki i etapy, tłumaczenie jako podejmowanie decyzji, strategie i techniki przekładowe, narzędzia pracy tłumacza.
5. Przekład jako przedmiot oceny: kwestie jakości przekładu i jej oceny, błędy w tłumaczeniu, rola norm w ocenie jakości przekładu (jej względność).
6. Przekład jako mediacja międzykulturowa: definicje kultury, specyfika kulturowa jako źródło problemów tłumaczeniowych, elementy nacechowane kulturowo i sposoby ich tłumaczenia.
7. Przekład jako działanie społeczne: tłumacze w sieci relacji społecznych, wpływ czynników społecznych na decyzje i działania tłumaczy, normy tłumaczeniowe, zjawisko serii przekładowych.
8. Zarys historii przekładu i myśli przekładoznawczej.

c) Historia i współczesność prasy francuskiej

Ćwiczenia, 30 g, zaliczenie na ocenę, 2 ECTS, prowadzący: dr Małgorzata Tomicka.

 

Treści programowe: Narodziny prasy francuskiej w XVII wieku (T. Renaudot); rola prasy podczas rewolucji francuskiej; postęp technologiczny i demokratyzacja prasy XIX wieku; prasa w kontekście politycznym na przykładzie Monarchii Lipcowej i III Republiki; prasa w okresie I i II wojny światowej; kryzys prasy w II połowie XX i na początku XXI wieku; wybitne postaci dziennikarstwa francuskiego (A. Londres); tradycja wielkich tytułów prasy francuskiej (Le Figaro, Le Canard enchaîné, Le Monde); przykłady różnych typów wypowiedzi prasowych (np. wywiad, reportaż); rysunek i fotografia prasowa.

d) Warsztaty teatralne, poziom 2

Ćwiczenia, 30 g, zaliczenie na ocenę, 3 ECTS, prowadzący: mgr Ewa Warmuz.

Zajęcia mają na celu doskonalenie znajomości języka francuskiego oraz kultury krajów francuskojęzycznych poprzez teatr. Są to ćwiczenia praktyczne oparte na zasadzie projektu. Ukierunkowane na ekspresję teatralną, obejmują one takie umiejętności pragmatyczne, jak: rozumienie tekstu pisanego (lektura sztuk), rozumienie ze słuchu (oglądanie spektakli), tworzenie tekstu pisanego (pisanie scenek teatralnych), wypowiedź ustną (improwizacja, monolog, odegranie powierzonej roli w spektaklu grupowym). Kończy je stworzone wspólnie (wybór tekstów, reżyseria, scenografia, kostiumy) przedstawienie teatralne. Zajęcia te przyczyniają się do ulepszenia wymowy, rozwijają kreatywność i umiejętność pracy w zespole, a także pomagają w przezwyciężaniu własnej nieśmiałości i tremy.

Dodatkowo, w miarę wolnych miejsc (pierwszeństwo mają studenci III roku), można zapisywać się WYŁĄCZNIE na zajęciach na:

e) Zawód tłumacz

Konwersatorium, 30 g, zaliczenie na ocenę, 3 ECTS, prowadzący: dr Anna Kuźnik.

Skrócony opis przedmiotu: patrz oferta dla III roku studiów licencjackich.

Na język angielski B2 z elementami języka biznesowego (w planie II roku studiów magisterskich filologii francuskiej) mogą zapisywać się przez USOS wszyscy zainteresowani studenci IFR.

III rok studiów licencjackich

W semestrze letnim studenci III roku wybierają zajęcia Literatura francuska – przedmiot z listy do wyboru (ćwiczenia, 30 godzin) prowadzone przez dr Małgorzatę Tomicką. Zajęcia te nie będą objęte zapisami przez USOS – zapisy do grup odbędą się na pierwszych zajęciach semestru letniego.

Studenci wybierają również Przedmiot dowolnego wyboru (był ścieżka A : minimum 30 g i 4 ECTS, była ścieżka B : minimum 90 g i 9 ECTS). Zapisy odbędą się w systemie USOS. Szczegółowa oferta znajduje się poniżej. Przypominamy, że przekroczenie limitu punktów przewidzianych programem studiów nie pociąga za sobą żadnych opłat.

a) Regiony Francji

Wykład, 30 g, egzamin, 3 ECTS, prowadzący: dr Jadwiga Cook.

 

Cel zajęć : zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu geografii fizycznej Francji oraz z najważniejszymi cechami francuskich regionów i ich zabytków, czyniących z nich miejsca atrakcyjne pod względem turystycznym.

Treści programowe : polityczne i naturalne granice Francji ; ukształtowanie terenu (fałdowania, łańcuchy górskie, niziny, rzeki, wybrzeża) ; podstawowe informacje na temat klimatu właściwego dla Francji ; podział administracyjny ; regiony Francji – opis pod kątem atrakcyjności geograficznej i turystycznej: walory naturalne, zabytki (wg. listy światowego dziedzictwa UNESCO).

b) PNJF – struktury gramatyczno-leksykalne

Ćwiczenia, 30 g, zaliczenie na ocenę, 2 ECTS, prowadzący: dr Monika Grabowska.

Cel : Powtórzenie praktycznych zagadnień z gramatyki języka francuskiego w celu wytworzenia u studentów automatyzmów językowych oraz wzbogacenie repertuaru struktur składniowych i leksykalnych w języku francuskim na poziomie C1 jako przygotowanie do ustnego egzaminu licencjackiego oraz pomoc językowa w redakcji innych prac pisemnych.

Program : grupa rzeczownika – użycie rodzajników, miejsce przymiotnika; użycie zaimków względnych; użycie czasów i trybów, zgodność czasów; składnia zdania złożonego; relacje leksykalne- synonimy/ antonimy, hyperonimy/hyponimy; inne (wskazane przed studentów i/lub prowadzących).

c) Język francuski w biznesie

Ćwiczenia, 30 g, zaliczenie na ocenę, 2 ECTS, prowadzący: mgr Natalia Likus.

Celem przedmiotu jest zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem z zakresu le français des affaires, rodzajami tekstów i sytuacji komunikacyjnych, związanych z życiem gospodarczym krajów francuskojęzycznych, a także ich wymiany handlowej z Polską. Wśród treści programowych przewiduje się następujące bloki tematyczne: uczestnicy życia gospodarczego: gospodarstwa domowe, konsumenci, przedsiębiorstwa, producenci, państwo; profil i zadania przedsiębiorcy, zasoby ludzkie, zatrudnienie, zwolnienie z pracy, organizacja pracy, konflikty w pracy; urządzenia biurowe, sprzedaż, logistyka i środki transportu; banki i operacje bankowe; turystyka, hotelarstwo i restauracje.

d) Zawód „tłumacz”

Konwersatorium, 30 g, zaliczenie na ocenę, 3 ECTS, prowadzący: dr Anna Kuźnik.

Treści programowe : (1) kompetencje i zawód tłumacza (kompetencje tłumacza w ujęciu kognitywnym, behawiorystycznym i pragmatycznym; definicja pojęcia zawodu z perspektywy socjologii zawodów; wyznaczniki procesu profesjonalizacji działalności tłumacza; stowarzyszenia tłumaczy w Polsce i na świecie); (2) zawód tłumacza przysięgłego w Polsce (akty prawne regulujące zawód tłumacza przysięgłego i praktyczne aspekty działalności tłumacza przysięgłego w Polsce); (3) tłumaczeniowa działalność usługowa (tłumacz zawodowy a działalność usługowa, kwestia jakości; definicja i charakterystyka działalności usługowej; specyfika usług językowych; podstawowe parametry usługi tłumaczeniowej; procesy pracy i ich automatyzacja; normy i akredytacje w usługach tłumaczeniowych). Zajęcia będą się odbywać w języku polskim.

e) Przekład literacki – lektura i praktyka

Konwersatorium, 30 g, zaliczenie na ocenę, 3 ECTS, prowadzący: dr Natalia Paprocka.

Zajęcia w formie konwersatorium z elementami praktycznymi poświęcone będą polskim przekładom francuskich książek obrazkowych dla dzieci i młodzieży.

Formuła zajęć to „Odkryj i przetłumacz”, zadaniem pracujących w parach lub indywidualnie studentów będzie znalezienie (odkrycie) francuskiej książki obrazkowej, umotywowanie jej wyboru i zaproponowanie polskiego tłumaczenia. Studenci odegrają zatem rolę ambasadorów i tłumaczy francuskiej literatury dla młodych odbiorców.

Praktyce towarzyszyć będzie obserwacja efektów pracy polskich tłumaczy tego typu literatury, połączona z refleksją nad stającymi przed nimi wyzwaniami i dokonanymi wyborami.

Zagadnienia tematyczne :

1. Książka obrazkowa a album: to samo pojęcie czy dwa różne? Definicje, zakresy, podejścia, porównania.

2. Francuska książka obrazkowa: rozwój gatunku, cechy charakterystyczne, rodzaje.

3. Francuska książka obrazkowa w Polsce: od całkowitej nieobecności do dyskretnej chwały?

4. Polscy wydawcy francuskiej książki obrazkowej: strategie wyboru tytułów do tłumaczenia, strategie promocji (oprawa paratekstowa, informacja w prasie i internecie i in.).

5. Strategie polskich tłumaczy książki obrazkowej: problemy i wyzwania. Wśród potencjalnych wyzwań stojących przed tłumaczem tego typu literatury przeanalizowane zostaną m. in.: relacja obraz-tekst, odmienność kulturowa, gry słów, humor, poezja, ideologia, tematy trudne i tabu.

Dodatkowo, w miarę wolnych miejsc (pierwszeństwo mają studenci II roku), można zapisywać się WYŁĄCZNIE na zajęciach na:

Przekładoznawstwo

Konwersatorium, 30 g, zaliczenie na ocenę, 3 ECTS, prowadzący: dr Natalia Paprocka.

Opis przedmiotu: patrz oferta dla II roku studiów licencjackich.

Na język angielski B2 z elementami języka biznesowego (w planie II roku studiów magisterskich filologii francuskiej) mogą zapisywać się przez USOS wszyscy zainteresowani studenci IFR.

I rok studiów magisterskich

Studenci wybierają jedno z poniższych konwersatoriów monograficznych (30 g, 4 ECTS, zaliczenie na ocenę). Zapisy odbędą się w systemie USOS. Szczegółowa oferta znajduje się poniżej.

a) Tekst naukowy: jak czytać? jak pisać? (wybrane zagadnienia) , prowadzący: prof. dr hab. Elżbieta Skibińska

Opis: Konwersatorium pozwoli na zdobycie umiejętności związanych ze świadomym czytaniem prac naukowych i kształtowaniem własnych wypowiedzi, w tym pracy magisterskiej. Uczestnicy zajęć poprzez analityczną lekturę wybranych artykułów naukowych zostaną wyposażeni w narzędzia pozwalające samodzielnie obserwować niektóre mechanizmy retoryczne, regulujące funkcjonowanie artykułu naukowego jako gatunku wypowiedzi naukowej. Następnym krokiem będzie zastosowanie tych narzędzi we własnych pracach (seminaryjnych, magisterskiej). W szczególności przedmiotem obserwacji będzie sposób budowania obrazu autora tekstu naukowego i jego usytuowania wobec innych autorów (badaczy) poprzez wybór określonych środków językowych, sposobów przytaczania wypowiedzi innych badaczy i ich wykorzystania, a także zastosowanie przypisów.

Podstawowy korpus tekstów przewidzianych do analizy obejmuje artykuły omawiane na seminariach magisterskich.

b) Po co komu Oświecenie?, prowadzący: dr Tomasz Wysłobocki

Zajęcia będą miały na celu prezentację najważniejszych zagadnień i problematyk, jakie pojawiły się w myśli filozoficznej i społecznej we Francji i Europie w XVIII wieku i doprowadziły mniej lub bardziej bezpośrednio do upadku ówczesnego świata wartości i hierarchii. Ten swoisty rys historyczno-filozoficzny będzie służył jako pretekst do wspólnej refleksji nad konsekwencjami pojawienia się pewnych poglądów filozoficznych oraz nad aktualnością myśli oświeceniowej we współczesnym świecie. Zaliczenie zajęć odbędzie się na podstawie aktywności na zajęciach oraz oceny z eseju na ok. 17-18 tys. znaków na temat związany z problematyką zajęć, który każdy z uczestników określi w porozumieniu z prowadzącym.

Ponadto studenci, którzy realizują Przygotowanie do zawodu nauczyciela zapisują się przez USOS na przedmioty:

Podstawy dydaktyki

Metodyka nauczania języka francuskiego - wykład (pierwszy w dniu 27 lutego 2017)

Metodyka nauczania języka francuskiego – konwersatorium

Metodyka nauczania języka francuskiego - moduł

Praktyka śródroczna

Bezpieczeństwo w szkole

Psychologiczne podstawy edukacji w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych

Pedagogiczne podstawy edukacji w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych

 

Na język angielski B2 z elementami języka biznesowego (w planie II roku studiów magisterskich filologii francuskiej) mogą zapisywać się przez USOS wszyscy zainteresowani studenci IFR.

Przypominamy, że nadwyżki punktów ECTS przechodzą na następny semestr, a przekroczenie limitu punktów przewidzianych w programie studiów nie pociąga za sobą żadnych opłat.

II rok studiów magisterskich

Studenci II roku studiów magisterskich mogą zapisywać się przez USOS na przedmiot Język angielski B2 z elementami języka biznesowego (ćwiczenia, 30 g, zaliczenie na ocenę, 2 ECTS). W ramach Przedmiotu do wyboru (minimum 30 godzin, 4 ECTS) należy wybierać przedmioty z drugiej specjalizacji obowiązkowej ( Filolog w świecie cyfrowym/ Translatorskiej). Osoby, które realizują Przygotowanie do zawodu nauczyciela mogą zaliczyć przedmioty specjalizacyjne w poczet Przedmiotu do wyboru.

Studenci, którzy nie zakończą lektoratu drugiego języka romańskiego egzaminem na poziomie B2+, zobowiązani są, w ramach różnic programowych, zdać egzamin z innego języka obcego na poziomie B2+ w SPNJO.

Przypominamy, że przekroczenie limitu punktów ECTS przewidzianych programem studiów nie pociąga za sobą żadnych opłat.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)