Struktura instytutu

Dyrekcja Instytutu

Dyrekcja Instytutu: 

Dyrektor

prof. dr hab. Beata Baczyńska
tel. (71) 375 24 35

Zastępca Dyrektora ds. ogólnych
dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. nadzw. UWr.
tel. (71) 375 26 96

1. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji parametrycznej Instytutu we współpracy z kierownikami Zakładów oraz kierownikiem Biblioteki IFR.

2. Koordynacja planów zadań badawczych finansowanych z dotacji statutowej.

3. Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań z działalności jednostki.

4. Koordynacja spraw wydawniczych prowadzonych w IFR (czasopisma, książki).

5. Zatwierdzanie rozliczeń z osobami sporządzającymi korekty językowe oraz tłumaczenia.

6. Koordynacja wydarzeń naukowych prowadzonych w IFR.

7. Nadzór nad realizacją umów dwustronnych we współpracy z BWM.

8. Współpraca z Dyrektorem i w razie potrzeby zastępowanie go we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji.

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
dr Monika Grabowska
tel. (71) 375 26 96

1. Organizacja procesu dydaktycznego w IFR we współpracy z zastępcą dyrektora ds. programowo-organizacyjnych.

2. Piecza nad sprawami studenckimi w IFR.

3. Sprawowanie nadzoru nad procesem rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w IFR.

4. Sprawowanie nadzoru nad procesem wprowadzania nowych programów studiów, zmian wprowadzanych w planach studiów, programach zajęć, a w szczególności formach egzaminów oraz ich ewaluacji na kierunku filologia francuska i italianistyka.

5. Nadzór nad specjalnością dodatkową „Przygotowanie do zawodu nauczyciela” (dla obu specjalności).

6. Koordynacja hospitacji zajęć prowadzonych przez pracowników IFR, współpracowników IFR oraz doktorantów, w tym opracowanie propozycji harmonogramu hospitacji (dokument uchwalany corocznie w październiku przez Radę IFR) oraz sporządzanie semestralnych sprawozdań z przebiegu hospitacji, we współpracy z pozostałymi członkami Instytutowego Zespołu Hospitacyjnego.

7. Opracowanie wniosków, wynikających z semestralnej ankietyzacji zajęć.

8. Koordynacja działań mających na celu promocję studiów w IFR w szkołach.

9.  Współpraca z Dyrektorem i w razie potrzeby zastępowanie go we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji.

 

Zastępca Dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

dr Justyna Wesoła

tel. (71) 375 27 53

1. Organizacja procesu dydaktycznego w IFR we współpracy z zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych.

2. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji procesu dydaktycznego.

3. Sprawowanie nadzoru nad procesem wprowadzania nowych programów studiów, zmian wprowadzanych w planach studiów, programach zajęć, a w szczególności formach egzaminów oraz ich ewaluacji dla kierunku filologia hiszpańska.

4. Zamawianie zajęć realizowanych przez pracowników spoza IFR i/lub Wydziału.

5. Nadzór na przygotowaniem materiałów informacyjnych dotyczących studiów prowadzonych w IFR, w tym nad stroną www.ifr.uni.wroc.pl.

6. Współpraca z Dyrektorem i w razie potrzeby zastępowanie go we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji.

Administracja Instytutu

Administracja Instytutu: 

Sekretariat

mgr inż. Anna Terlecka-Łuszczek
tel. (71) 375 24 33

e-mail: anna.terlecka-luszczek@uwr.edu.pl

Kierownik obiektu dydaktycznego

mgr Magdalena Wyderkiewicz
tel. (71) 375 20 21

e-mail: magdalena.wyderkiewicz@uwr.edu.pl

Starszy referent (p.o. Kierownika obiektu dydaktycznego)
mgr Katarzyna Rogala
tel. (71) 375 20 21

e-mail: katarzyna.rogala@uwr.edu.pl

Samodzielny informatyk
Adam Biernacki
e-mail: adam.biernacki@uwr.edu.pl
pok. 3.7

 

Zakład Iberystyki

Zakład Iberystyki: 

Kierownik Zakładu: dr hab. Beata Baczyńska prof. nadzw. UWr.

 

Pracownicy:

 

dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. nadzw. UWr

dr hab. Marcin Kurek

dr Jerzy Achmatowicz

dr Zuzanna Bułat-Silva 

dr Monika Głowicka

dr Marlena Krupa 

dr Magdalena Krzyżostaniak

dr Ewa Kulak

dr José Luis Losada Palenzuela

dr Trinidad Marin Villora

dr Marta Minkiewicz

dr Justyna Nowicka

dr Łukasz Smuga

dr Justyna Wesoła 

mgr Davin Monzó Campos

 

Profesor emerytowany:
prof. zw. dr hab. Piotr Sawicki

 

Doktoranci:

mgr Anna Olchówka

mgr Izabela Rychel

mgr Katarzyna Setkowicz

mgr Aleksander Trojanowski

mgr Agata Zapłotna

Problematyka badawcza: historia kultury i literatury hiszpańskiej i krajów Ameryki Łacińskiej, językoznawstwo hiszpańskie i portugalskie.

Zakład Językoznawstwa Francuskiego

Zakład Językoznawstwa Francuskiego: 

Kierownik Zakładu: dr hab. Elżbieta Biardzka, prof. nadzw. UWr.

 

Pracownicy:

dr Jadwiga Cook

dr Monika Grabowska

dr Agata Rębkowska

dr Witold Ucherek

mgr Ewa Warmuz

dr Aleksander Wiater

 

Profesorowie emerytowani:

prof. dr hab. Edmund Sikora

prof. dr hab. Eugeniusz Ucherek

 

Doktoranci:

mgr Patrycja Chruściel

 

Problematyka badawcza: językoznawstwo francuskie, językoznawstwo porównawcze francusko-polskie i polsko-francuskie, językoznawstwo stosowane.

Zakład Italianistyki

Zakład Italianistyki: 

Kierownik Zakładu: dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. nadzw. UWr.

 

Pracownicy:

dr Davide Artico

dr Daniel Słapek

mgr Gabriele La Rosa

 

Doktoranci :

mgr Daria Kowalczyk

mgr Gabriele La Rosa

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej: 

Kierownik Zakładu: dr hab. Maja Pawłowska, prof. nadzw. UWr.

 

Pracownicy:

dr Helena Duffy

dr Joanna Jakubowska

dr Joanna Kotowska

dr Agata Sadkowska-Fidala

dr Tomasz Szymański

dr Małgorzata Tomicka

dr Tomasz Wysłobocki

 

Profesorowie emerytowani:

dr hab. Krystyna Gabryjelska, prof. nadzw. UWr.

prof. dr hab. Józef Heistein

dr hab. Aleksander Labuda, prof. nadzw. UWr.

 

Doktoranci:

mgr Mariusz Stanisz

mgr Yann Zagórski

 

Problematyka badawcza: historia kultury i literatury francuskiej i frankofońskiej, teoria literatury, komparatystyka.

Zakład Translatologii

Zakład Translatologii: 

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska

 

Pracownicy:

dr Kaja Gostkowska

dr Stefan Kaufman

dr Anna Kuźnik

dr Natalia Likus

dr Natalia Paprocka

dr Regina Solová

 

Problematyka badawcza: Przekład jako środek komunikacji międzykulturowej; językowe i kulturowe aspekty przekładu polsko-francuskiego i francusko-polskiego; społeczne aspekty pracy tłumacza; dydaktyka przekładu; wybrane zagadnienia terminologii.

Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego

Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego: 

Kierownik Pracowni: dr Monika Grabowska

 

Pracownicy:

Kévin Dufour

dr Kaja Gostkowska

dr Hanna Karaszewska (emerytowana)

dr Stefan Kaufman

dr Anna Kuźnik

mgr Elżbieta Pilecka

dr Agata Rębkowska

dr Agata Sadkowska-Fidala

mgr Ewa Warmuz

dr Aleksander Wiater 

dr Tomasz Wysłobocki

mgr Urszula Zemełko

Pracownia Dydaktyki Języków Hiszpańskiego i Portugalskiego

Pracownia Dydaktyki Języków Hiszpańskiego i Portugalskiego: 

Kierownik Pracowni: dr Ewa Kulak

Koordynator: dr Magdalena Krzyżostaniak

 

Pracownicy:

mgr David Campós

dr Agata Draus-Kłobucka

mgr Barbara Manasterska

dr Jose Luis Losada Palenzuela

dr Maria Trinidad Marin Villora

dr Jutyna Nowicka

dr Łukasz Smuga

dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. nadzw. UWr.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)